Saarioinen - vuosikertomus 2014

Ympäristövuosi 2014

Ympäristönsuojelu ja ympäristöturvallisuudesta huolehtiminen ovat osa Saarioisten liiketoiminta-ajatusta. Saarioisten ympäristöjärjestelmän, joka täyttää ympäristöstandardin SFS-EN ISO 14001:2004 vaatimukset, on sertifioinut Inspecta Sertifiointi Oy. Sertifiointi kattaa elintarviketuotannon, tuotekehityksen, laadunohjauksen, myynnin ja markkinoinnin, toimitukset sekä hallinnon. 

Saarioinen kantaa vastuun ympäristöstä kehittämällä tuotantotoimintaansa jatkuvasti vähemmän ympäristöä kuormittavaksi. Yritys on selvittänyt toimintaansa liittyvät ympäristönäkökohdat, joista tärkeimmät ovat energiankäyttö, jäteveden laatu, vedenkulutus ja kaatopaikalle toimitettava jätemäärä. 

Seurannassa olevien mittarien osalta tapahtui edelliseen vuoteen verrattuna merkittävä muutos, mikä johtui 1.2.2014 voimaan tulleesta yrityskaupasta, jossa luovuttiin lihanhankinta-, teurastus- ja lihanleikkuuliiketoiminnoista. Kaupan vaikutus näkyy kokonaismäärien vähentymisenä ja vastaavasti suhteellisten kulutusten kasvamisena. Jäteveden biologista hapenkulutusta (BHK7) ei aiempien vuosien tapaan raportoida konsernitasolla siksi, että Saarioisten suurimman tuotantolaitoksen jätevesien analyysituloksiin sisältyy myös samalla teollisuusalueella toimivan toisen yrityksen omistaman laitoksen jätevedet. 

Energiansäästötavoitteet täyteen etuajassa

Saarioinen Oy on mukana elintarviketeollisuuden energiatehokkuussopimusjärjestelmässä, jossa tavoitteena on vähentää energiankäyttöä 9 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä. Säästötavoitteeksi vuoteen 2016 mennessä oli asetettu 15 000 MWh, joka on jo saavutettu vuoteen 2014 mennessä tehtyjen energiansäästötoimenpiteiden avulla.

Vuonna 2014 saatiin päätökseen Valkeakosken tehtaan valmisruokapuolen kylmälaitoksen saneeraaminen energiatehokkaaksi. Projektiin sisältyi lämmön talteenottojärjestelmä, jonka osalta laskennallinen energiansäästö on noin 1 800 MWh vuodessa.  Vuoden seurantajaksolla energian kokonaiskulutus konsernin Suomen tuotantolaitoksissa vähentyi noin 20 prosenttia suhteellisen kulutuksen kasvaessa noin 15 prosenttia. 

Elintarviketuotannossa vaadittava korkea hygieniataso edellyttää hyvälaatuista talousvettä ja tehokkaita puhdistustoimia. Kokonaisvedenkulutus vähentyi vuoden seurantajaksolla lähes 30 prosenttia. Samassa ajassa suhteellinen vedenkulutus kasvoi noin 4 prosenttia. Laitosten käyttämä vesi ostettiin kunnallisilta vesilaitoksilta ja jätevedet johdettiin erityyppisten esikäsittelyjen jälkeen kuntien jätevedenpuhdistamoille.  


Jätteiden määrää ja lajittelua seurataan tarkasti

Elintarviketeollisuudessa syntyy varsinaisten tuotteiden ohella sivutuotteita ja jätteitä. Yhteisenä mittarina seurataan kaatopaikalle toimitettavan jätteen määrää, jonka kokonaismäärä vähentyi vuoden seurantajaksolla noin 3 prosenttia. Suhteellinen määrä kasvoi huomattavasti, noin 40 prosenttia, mikä johtui vähän kaatopaikkajätettä tuottaneen teurastamotoiminnan lopettamisesta. Samasta syystä sivutuotteiden määrä vähentyi merkittävästi.

Kaikkien jätejakeiden määrän kehittymistä seurataan kuukausitasolla toimipaikoittain ja jätteiden lajittelua valvotaan säännöllisesti. Erilaiset biojätteet toimitetaan kompostoitaviksi tai biokaasulaitokseen. Pakkauksista syntyvä jäte toimitetaan hyödynnettäväksi joko materiaalina tai energiana. Pieni osa pakkausjätteestä päätyy energiahyötykäyttöön soveltumattoman laadun vuoksi kaatopaikalle. Vaarallisia jätteitä syntyy kunnossapidon toiminnasta sekä pieniä määriä myös laadunvalvontalaboratorioista. Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. 

Saarioinen Oy on Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n jäsen ja hoitaa pakkausjätteisiin liittyvät hyötykäyttövelvollisuutensa PYR Oy:n kautta. 

Vuosi 2014 oli ympäristön teemavuosi, jolloin Saarioisilla keskityttiin henkilökunnan ympäristötietoisuuden parantamiseen järjestämällä koulutustilaisuuksia ja lisäämällä tiedottamista. Yritys osallistui myös energiansäästöviikon viettoon osana ympäristövuotta.

Ymparisto