Saarioinen - vuosikertomus 2014

Vastuullisuus

Saarioisten toiminnassa korostuvat yhtiön arvot: asiakaslähtöisyys, kannattavuus, vastuullisuus ja ihmisten arvostus. Saarioinen toimii parhaansa mukaan hyvänä yrityskansalaisena, eli yhtiö haluaa ottaa yhteiskunnassa taloudellista, sosiaalista ja ympäristöön liittyvää vastuuta.

Vastuullisuudella Saarioinen ymmärtää vastuun ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta. Saarioinen toimii vastuullisesti ja noudattaa lakeja sekä yleisesti hyviksi todettuja käytäntöjä. Kestävän kehityksen periaatteisiin Saarioinen on sitoutunut jo vuonna 1991.

Päämäärät vastuullisuuden ohjaajina

Saarioinen on vahvasti kotimaiseen raaka-aineeseen pohjaava perheyritys, joka vaikuttaa tuotantopaikkakuntiensa talouteen työllistäjänä ja veronmaksajana. Saarioisten raaka-aineista yli 70 % on Suomesta. Kotimaisia raaka-aineita käyttämällä Saarioinen pitää yllä omavaraisuutta ja työllistää myös alkutuotannossa. Saarioisten tuotantolaitokset ovat merkittäviä työllistäjiä omilla paikkakunnillaan Kangasalla, Huittisissa, Valkeakoskella ja Viron Raplassa.
Saarioisissa vastuullisuutta ohjataan päämäärien avulla. Näistä kertovat laatupolitiikka, elintarviketurvallisuuspolitiikka, ympäristöpolitiikka, henkilöstöpolitiikka ja työturvallisuus-politiikka. Saarioisten vuonna 2013 julkaisemat Eettiset periaatteet pohjautuvat Global Compactin kymmeneen periaatteeseen ihmisoikeuksista, työelämänormeista, ympäristöstä ja korruptionvastaisuudesta. 

Kansallisia ja kansainvälisiä sopimuksia

Vastuullisuuteen Saarioinen on sitoutunut kansallisin ja kansainvälisin sopimuksin, joita ovat muun muassa Business Charter on Sustainable Development Principles for Environmental Management (1991), Elinkeinoelämän keskusliiton energiatehokkuussopimus (2007), Global Compac -jäsenyys (2013) sekä Hyvän kauppatavan periaatteiden noudattaminen ja rekisteröinti (2014). 

Elinkeinoelämän energiatehokkuusjärjestelmään liittyessään Saarioinen sitoutui tehostamaan energiankäyttöään yhdeksän prosenttia vuosina 2008–2016. Energia-analyysin pohjalta tehdyt investoinnit laitoksiin ovat säästäneet energiaa suunnitellusti, ja Saarioinen säästää nyt vuosittain 700 omakotitalon keskimääräisen vuosikulutuksen verran energiaa verrattuna aikaan ennen energiainvestointeja.  

Global Compact -jäsenyys näkyy eettisten periaatteiden noudattamisena toiminnassa. Ensimmäinen Global Compact Communication on Progress (COP) -raportti laadittiin ja julkaistiin kesäkuussa 2014. Saarioinen laati tavarantoimittajilleen eettiset toimintaohjeet vuonna 2014, ja BSCI:n listan mukaisissa riskimaissa sijaitsevien tavarantoimittajien sitouttaminen Saarioisten Supplier Code -ohjeisiin aloitettiin. 

Elintarvikeketjua koskevat Hyvän kauppatavan periaatteet ovat osa EU-tasoista elintarvikeketjun itsesäätelyä. Periaatteiden tavoitteena on parantaa elintarvikeketjun läpinäkyvyyttä ja kilpailukykyä. Saarioinen sitoutui Hyvän kauppatavan periaatteisiin ensimmäisenä elintarviketeollisuusalan yrityksenä Suomessa vuonna 2013. Saarioinen rekisteröityi periaatteiden noudattajaksi vuoden 2014 alussa ja järjesti myös henkilöstölleen koulutusta aiheesta. 
  

SMETA-vastuullisuusauditoinnit alkuun 

Vuoden 2014 loppupuolella Saarioinen liittyi Sedexin jäseneksi, ja SMETA-vastuullisuusauditoinnit aloitettiin Huittisten tehtaalta. Kaikki Saarioisten toimipaikat auditoidaan kesään 2015 mennessä.  SMETA on lyhenne sanoista Sedex Members Ethical Audit (Sedexin jäsenten eettinen auditointi). SMETA-auditoinnissa arvioidaan Saarioisten toimintaa työturvallisuus- ja työterveysasioissa, työoloissa, ympäristöasioissa sekä korruptionvastaisuuden onnistumisessa. Kokemuksemme mukaan SMETA-auditoinneissa pureudutaan tehokkaasti ja huolella henkilöstön työhyvinvointiin sekä työturvallisuuteen liittyviin asioihin. Säädösten noudattamista arvioidaan palvelutoimittajien toimintaan saakka. Saarioisten eettisten periaatteiden linjaukset ja ohjeistus korruptionvastaisuudessa arvioitiin käytännössä. Ympäristöasioiden arviointitarvetta vähensi Saarioisten toiminnan sertifiointi ISO 14001 -ympäristöstandardin mukaan.  

Yritysmerkki

Saarioinen toteuttaa vastuullisuutta sertifioiduin menettelytavoin:

• laatujärjestelmä ISO 9001

• ympäristöjärjestelmä ISO 14001
• elintarviketurvallisuusjärjestelmä FSSC 22000