Saarioinen - vuosikertomus 2014

Konsernituloslaskelma

1 000 euroa

Liite

1.1. - 31.12.2014

1.1. - 31.12.2013

LIIKEVAIHTO

2.1

282 340

326 366

Valmisvarastojen muutos (lisäys+/vähennys-)


-991

364

Liiketoiminnan muut tuotot


2 239

1 891

Materiaalit ja palvelut

2.2

-138 526

-144 670

Henkilöstökulut

2.3

-56 979

-75 624

Poistot ja arvonalentumiset

2.4

-16 795

-18 583

Liiketoiminnan muut kulut

2.5

-68 200

-79 105

LIIKEVOITTO


3 089

10 639

Rahoitustuotot- ja kulut

2.6 -1 131 -1 126

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ


1 958

9 513

Satunnaiset erät

2.7

-2 738

600

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 

JA VEROJA


-780

10 113

Tuloverot

2.9

-124

-1 625

Vähemmistön osuus
0 -11

TILIKAUDEN VOITTO


-904

8 477