Saarioinen - vuosikertomus 2014

Toimintakertomus 1.1.2014–31.12.2014

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Saarioinen Oy ja Atria Oyj tekivät merkittävän yrityskaupan, jossa Saarioinen myi Atrialle naudan, sian ja broilerin hankinta-, teurastus- ja leikkuuliiketoiminnot. Kauppa toteutui 1.2.2014. Kaupan seurauksena konsernin henkilöstö väheni lähes 400 hengellä vuoden 2013 keskimääräiseen lukuun verrattuna ja konsernin liikevaihto pienenee asteittain vuositasolla noin 40 miljoonalla eurolla.

Saarioinen -konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 282,3 miljoonaa euroa, mikä oli 44,1 miljoonaa euroa edellistä vuotta pienempi. Liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa eli 7,5 miljoonaa euroa edellistä vuotta heikompi ja tulos ennen satunnaisia eriä oli 2,0 miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskun keskeiset tekijät olivat em. yrityskauppa sekä valmisruuan kysynnän ja imagon vaikeudet, mitkä heijastuivat myös liikevoiton heikentymiseen.

 

Konsernin strategian uudistaminen käynnistettiin keväällä ja työn tuloksena konsernille vahvistettiin uudistetut missio, visio ja strategia. Uuden strategian toteuttamiseen liittyvät hankkeet ja projektit aloitettiin vuoden lopulla.

 

Vuoden lopulla päätettiin organisaatiomuutoksesta, jonka tavoitteena on aiempaa asiakaslähtöisempi toiminta. Jatkossa Saarioinen Oy:llä on kaksi liiketoimintayksikköä: vähittäiskauppa ja Foodservice. Sen lisäksi on liiketoimintoja palvelevia yhteisiä toimintoja. Uusi organisaatio aloitti toimintansa 1.1.2015.

 

Mainontaa uudistettiin tilikauden aikana voimallisesti yhteistyössä uuden mainostoimiston kanssa. Uutena mainonnan keinona käytettiin Putous -televisio-ohjelman live-mainoksia. Saarioisten uusi joulumainos sai joulukuun Kuukauden Parhaat Sekunnit -palkinnon.

 

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut on esitetty toimintakertomuksen lopussa olevassa taulukossa.


Investoinnit

Konsernin nettoinvestoinnit olivat edelleen viime vuosia pienemmät eli 7,3 miljoonaa euroa. Pääosa investoinneista oli tuottavuus- ja korvausinvestointeja.

Tutkimus- ja kehitystoiminta  

Konserni panosti edelleen tuotantoprosessien ja uusien tuotteiden kehittämiseen. Oman kehittämisen ohella osallistuttiin alan kehityshankkeisiin. 

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa työskenteli vuonna 2014 keskimäärin 1340 henkilöä. Määrä oli 412 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2013. Henkilöstöstä työskenteli Suomessa 1199 henkilöä ja Virossa 141 henkilöä. Henkilöstön määrän väheneminen johtui pääosin edellä mainitusta lihan hankinta-, teurastus- ja leikkuuliiketoiminnasta luopumisesta.

Tilikauden aikana panostettiin edelleen esimiestyön kehittämiseen sekä sairauspoissaolojen hallintaan ja pienentämiseen. Keväällä suoritetun henkilöstötutkimuksen mukaan henkilöstön työtyytyväisyys oli hyvällä tasolla. 

Ympäristö

Saarioisten ympäristöjärjestelmä täyttää standardin SFN-EN-ISO 14001:2004 vaatimukset. Kaikilla Saarioisten tuotantolaitoksilla on ympäristölainsäädännön edellyttämät ympäristöluvat toiminnoilleen.

Saarioinen Oy on liittynyt elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmään, jossa energiakulutuksen tehostamistavoitteeksi on asetettu 9 prosenttia vuosien 2008 – 2016 välisenä aikana. Energiansäästöön liittyviä toimenpiteitä on tehty kaikilla tuotantopaikkakunnilla. Vuonna 2014 saatiin valmiiksi viimeisin projekti ja asetettu kokonaistavoite tullaan laskennallisesti saavuttamaan jo vuonna 2015.

Riskit ja riskienhallinta

Saarioinen-konsernin riskienhallinnassa riskit luokitellaan neljään tasoon: strategisiin, operatiivisiin, rahoituksellisiin ja vahinkoperusteisiin. Riskien merkittävyyden arvioinnissa on kiinnitetty huomiota riskin toteutumisen todennäköisyyteen ja vaikutuksen suuruuteen.


Strategiset riskit ovat konsernin päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseen liittyvää epävarmuutta. Näiden riskien hallinnasta vastaavat emoyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja.

 

Operatiiviset riskit ovat liiketoimintaan ja vuosisuunnitelmien toteuttamiseen liittyviä liikeriskejä. Vastuu niiden hallinnasta on eri toimintojen johdolla. Toimintojen johtoryhmät arvioivat liikeriskejä ja niiden vaikutuksia. Merkittävimpiä operatiivisia riskejä ovat tuotemerkin imagoon negatiivisesti vaikuttavat tuoteriskit, kilpailutilanteen ja asiakaskunnan voimakkaan muuttumisen mahdolliset vaikutukset sekä keskeisten tietojärjestelmien käytön estävät virheet. Saarioinen-merkin imagoa ja asemaa on vahvistettu mainoskampanjoilla ja asiakkuuksien hallinnan kehittämisellä sekä muilla markkinointitoimenpiteillä. Tietohallinnon riskejä on pienennetty tietoriskikartoituksien perusteella tehdyillä parannuksilla ja tietojärjestelmähankkeisiin sisältyvillä riskianalyyseilla.


Rahoitukselliset riskit liittyvät saataviin, korkoihin, valuuttoihin, hyödykehintoihin ja kassavirtaan. Sähkön hintariskiä vastaan on suojauduttu sähköjohdannaissopimuksilla, joiden toteutuksesta vastaa konsernin ostojohtaja. Muiden riskien hallinnasta vastaa rahoitusperiaatteiden mukaisesti konsernin taloudesta vastaava johtaja.

 

Vahinkoperusteiset riskit sisältävät omaisuus- ja henkilövahingot, joiden suojaksi konsernissa on olemassa vakuutuskäytännön mukaiset vakuutukset. Esine- ja keskeytysriskien sekä työturvallisuusriskien kartoitusta ja hallintaa on jatkettu yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa.


Tulevaisuuden näkymät

Vuodelta 2015 Saarioinen -konsernissa odotetaan kannattavuuden parantumista ja liikevaihdon lievää laskua. Investoinnit ovat edelleen poistoja pienemmät. Vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden odotetaan säilyvän hyvinä.