Saarioinen - vuosikertomus 2014

Konsernitase

1 000 euroa

Liite

31.12.2014

31.12.2013

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

3.1

8 332

8 916

Aineelliset hyödykkeet

3.2

101 440

113 782

Sijoitukset

3.3Osuudet osakkuusyrityksissä


267

387

Muut sijoitukset


479

590

Muut saamiset


1 777

1 432

Sijoitukset yhteensä


2 523

2 409

Pysyvät vastaavat yhteensä


112 295

125 107

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

3.4

21 163

25 895

Lyhytaikaiset saamiset

3.5

40 608

44 341

Laskennallinen verosaaminen

3.6

161

218

Rahoitusarvopaperit

3.7

7 243

8 013

Rahat ja pankkisaamiset


8 813

13 964

Vaihtuvat vastaavat yhteensä


77 988

92 431

VASTAAVAA YHTEENSÄ


190 283

217 538

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

3.8Osakepääoma


8 961

8 961

Käyttörahasto


103 717

102 433

Tilikauden voitto


-904

8 477

Oma pääoma yhteensä


111 774

119 871

Vähemmistöosuus


1 344

1 344

Pakolliset varaukset

3.10

805

1 092

VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka

3.11

4 874

5 953

Pitkäaikainen vieras pääoma

3.12

40 590

44 703

Lyhytaikainen vieras pääoma

3.13

30 896

44 575

Vieras pääoma yhteensä


76 360

95 231

VASTATTAVAA YHTEENSÄ


190 283

217 538