Saarioinen - vuosikertomus 2014

Konsernin  rahoituslaskelma

1 000 euroa

2014

2013
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTAVoitto (tappio) ennen satunnaisia eriä

1 958

9 514

Oikaisut:Suunnitelman mukaiset poistot

16 774

18 523

Rahoitustuotot ja -kulut

1 131

1 126

Muut oikaisut

-391

-184

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

19 472

28 979
Käyttöpääoman muutos:Lyhytaikaiset korottomat liikesaamiset (lisäys-/vähennys+)

4 295

208

Vaihto-omaisuus (lisäys-/vähennys+)

4 732

661

Lyhytaikaiset korottomat velat (lisäys+/vähennys-)

-12 795

-2 555

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

15 704

27 293
Maksetut korot ja maksut

-1 595

-1 833

Saadut korot liiketoiminnasta

548

604

Maksetut välittömät verot

-2 013

-1 992

Rahavirta ennen satunnaisia eriä

 12 644  24 072
   

Liiketoiminnan sat. eristä johtuva rahavirta (netto)

780      600
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

13 424

24 672
INVESTOINTIEN RAHAVIRTAInvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-7 337

-6 803

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

104

244

Lainasaamisten takaisinmaksut

62

10

Saadut korot investoinneista

21

47

Saadut osingot investoinneista

20

11

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-7 130

-6 491
RAHOITUKSEN RAHAVIRTAKonsernirahoitus (lisäys+/vähennys-)

-2 017

753

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-3 762

-4 387

Muiden rahoituserien muutos

757

-621

Maksetut osingot ja muu voitonjako

-7 193

-4 529

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-12 215

-8 784
Rahavarojen muutos

-5 921

9 397

Rahavarat tilikauden alussa

21 977

12 580

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA

16 056

21 977